Nyhetsmagasin 2/2021

Saernieprievie maanajgïertide jïh skuvlide. 

Saernieprievie saemien learoevierhtiej bïjre mejtie leah åålmehtamme jaepien 2021. 

Veedtjh PDF-fijlem bijjelde åelkiesraedteste.