Juletre med oppgaver

Guvvie jåvlemoereste jïh laavenjassh mah leah sjiehteles jåvlese.

Daate vierhtie lea sjiehteles gaajhkesh saemiengïelide jïh daltesidie.