Sørsamisk som førstespråk

Digitaale learoevierhtie åarjelsaemiengïelese voestes gieline (SF Vg3).

Learoevierhtien leah faageteksth guvviejgujmie, laavenjassh, interaktijve laavenjassh, videjovh jïh svaalhtesh jeatjah faagevierhtide. Learoevierhtien sisvege learoesoejkesjen maahtoeulmieh sjïehtelovveme. Learoevierhtie namhtah jïh gaajhkh maehtieh dam nuhtjedh, soe jeatjah utnijh enn jåarhkeskuvlelearohkh maehtieh vierhtiem nuhtjedh.