Nanne giela!

Jietnagirjjis leat 3 CDa.

Nanne giela!

Oassi oahpponeavvoráiddus mii lea jurddašuvvon nuoraidskuvlla ohppiide geain lea sámegiella nubbingiellan. Eará oahpponeavvut seamma ráiddus leat bargogirji ja oahppi lohkangirji

Lohkangirjjit seamma ráiddus:

Bargogirjjit seamma ráiddus: