Giella Sámis - Oahpaheaddjigirji

Oahpaheaddjibagadus Giella Sámis ráidui.

Oahpaheaddjibagadus Giella Sámis ráidui, mii lea oapponeavvoráidu gaskadási ohppiide geat lohket sámegiela nubbingiellan. Eará girjjit seamma ráiddus leat:

  • Oahppogirji  I bargobihtáiguin
  • Oahppogirji II
  • Bargogirji II
  • Oahppogirji III
  • Bargogirji III
  • Sátnegirji