Geatki

Dán prográmmas oahpat eambbo geatkki birra.
Embedded video
nrk

Geatki lea dat stuorámus neahte-ealli mii mis lea dáppe Norggas, ja dat lea oaidnit dego unna guovžžas.