Sámis memo

Memory-spïele saemien guvviejgujmie.

Memory spïele saemien guvviejgujmie. Aamhtese leah dyjrh, ledtieh, skiblieh, vaarjoeh j.n.v. Fïerhten guvvesne lea baakoe guvvien nuelesne tjaalasovveme.