Saemien dåahka

Saemien dåahka mij gellie ovmessie tjoejh, baakoeh jïh laavloeh åtna, mah hijvenlaakan maanaj stååkedæmman sjiehtieh.

Dåahkan modulh:

  • Baakoetjoejh
  • Baakoeh fïerhten bollebeahkan
  • Laavloeh jïh soptsestimmieh
  • Låhkoeh