Cealkke dearvvuođaid 5

Nordsamisk lærebok for videregående skole og voksenopplæring.

Denne læreboka er beregnet for elever i videregående skole for elever som leser samisk som andrespråk eller fremmedspråk. Passer også for voksenopplæring. Her lærer elevene grammatikk, bl.a. pronomenet ieš (selv) og bøyning av possesive suffikser, om samiske kulturfigurer, samisk litteratur, musikk, fortellinger og duodji.