Civkkas Vaajesh jïh laavloeh

Daam CD:se gærja dorjesovveme mesnie vaajesh jïh laavloeh.

Gærja leah 8 aamhtesh: aerede, raeffie, snjearetje, aahkan gaahtoe, reakedsbjjie, baltehkh, tjaetsie jïh iehkede.