Sïlpeprovrese

Soptsesh åarjelsaemien-, nöörjen- jïh sveerjengïelesne.

Restiedæjja soptsesh mesnie åarjelsaemien, nöörjen jïh sveerjen teekste loevt-sæjraj tjåadtjoen. Tjaelije mijjem voelkehte rovnegen sïjse gusnie biejjiennååles almetjh, saajvh, sopmh, mearoen jïh vaerien staaloeh jielieminie. Åadtjobe lohkedh dan bïjre goh lin jielije vaerieh jïh vaerieh gearoejin. Gærjesne jeenjh guvvieh.