Påaske-saernie

Åarjelsaemien guvviegærja påaskevaentjelen bïjre.

Påaskevaentjele lea åehpies soptsestem jielemen jïh sealadimmien bïjre. Jïh orre jieleme. Gærjesne åadtjoeh Jesusen minngemes fealadimmien bïjre lohkedh.