Norsk-samisk skoleordbok

Baakoegærja learoehkidie maadthskuvlesne.

Baakoegærja lea dïhte voestes daaroen – saemien skuvlebaakoegærjam. Gærjan leah medtie 7000 baakoeh. Gellieh dejstie baakojde leah veele buerkiestamme, juktie aelkebe sjædta learoehkidie mah saemien mubpiengïeline luhkieh. Gærja aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.