Samisk-Norsk-Samisk Ordbok

Baakoegærja learoehkidie noerhtesaemiengïeline mubpien- jallh ammesgïeline.

Baakoegærjesne medtie 14 500 baakoeh (medtie 7500 saemien jïh 7000 daaroen). Ulmie lij gærjam diedtelidh, mesnie jeenemes nuhtjeles baakoeh mejtie maadthskuvlen learohkh daarpesjieh. Baakojde aalfabeeten mietie öörneme jïh buajtehks bokstaavigujmie tjaaleme.