Norsk-samisk ordbok

Stoerre Nöörjen-saemien baakoegærja medtie 25 000 baakoejgujmie.

Gærjesne sïejhme saemienbaakoeh gååvnesieh, baakoeh mah eah vielie provhkh, orrebe baakoeh jïh jeatjah daaletje baakoeh.