Multi 4 - Lïerehtimmiegærja

Barkoegærja matematihkefaagesne 4 daltesasse.

Multi 4 lea matematihkebaakoegærjam learoehkidie 4 daltesisnie. Sïejhme matematihkelaavenjassh maanaskuvlese. Gærja lea åarjelsaemiengïelesne.