Mijjieh libie ennje daesnie.

Gærja Nordkalotten aalkoealmetji bïjre.

Nordkalotten lea dïhte åasa veartanisnie mij lea lïhkemes polarsirkelem.

Gærja aaj goh digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.