Med ord skal tyvene fordrives

Saemien episke poetihke tjihtesetjaelemen bïjre.

Med ord skal tyverne fordrives lea gærja saemien tjihtesetjaelemen bïjre. Gærjesne åadtjoeh saemien båeries tjihtesetjaelemen bïjre lohkedh jïh åehpies tjaelieh goh Olaus Sirma, Anders Fjellner jïh Jacob Fellman. Tjohkehtehteme englaantengïelesne.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.