Kollekoalsi

Nïejte guhte gullie-tjååtselinie sjïdti, saemien åålmeh-vaajese. Daate gærja enaresaemiengïelesne.

Kollekoalsi jallh åarjelsaemien Gullie-tjååtsele båeries saemien åålmeh-vaajese. Daate soptsese buerien jïh vestiesvoeten bïjre, tjoevken, sjuevnjeden, rïektes jïh faelskies almetji bïjre. Maanagærjan stoerre guvvieh. Vaajesen deahpadimmie guektien nyjsenæjjese veadtaldahkesne, Njaevies-eatnan jïh Hatsves-eatnan gïeh buerien jïh vestiesvoeten maadtoe. Soptsesen jïjtjehke dalvese lea Njaevies-ietnien nïejte, numhtie dam vaajese jeenjemes sov bïjre. Daate gærja enaresaemiengïelesne.

Gærja gååvnese noerhte-julev-, åarjelsaemien jïh daaroengïelesne, dovne badth digitaalegærjine Nasjonalbiblioteeken nehtesæjrosne.