Kaaptejnen jåvle 2005

Guvvieraajroe Kaaptejnen jåvle bïjre.

Daennie guvvieraajrosne åådtjebe lohkedh jïh vuejnedh guktie göökte baahtjetjh Kaaptejnen naskoehtægan.