Gullietjååtsele, baakoelæstoe

Åarjelsaemien – daaroen baakoelæstoe.

„Nïejte gie gullietjååtselinie sjïdti“. Åarjelsaemien – daaroen baakoelæstoe heamturegærjese maam Annuka jïh Samuli Aikio lægan tjaaleme.  

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.