En skikkelig flink liten reingjeter

"Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja" daaroengïelesne.

Soptsese lea onne baernien bïjre mij joekoen dïedtem åådtje. Onne Jacob oktegh vaeresne baatsa, edtja fulkien ealoem ryöjnesjidh. Beapmoeh nåhka. Dïhte oktegh jïh tjåetskemes jïh dïhte bælla sïejph båetedh.