Den elvesamiske kulturen

Tjaelije jaenoesaemien kultuvre bïjre soptsese, teksti jïh guvviej tjïrrh.

Gærja lea boelhke Varanger samiske museumen vuesiehtimmeste "Buođđu", mij saemien kultuvrem jeanoen mietie Finnmaarhkesne vuesehte. Gærja veele buerkeste guktie lea Deatnujeanoen mietie jieledh.