Dološ bálgáid alde

Programme lea båeries kultuvremojhtesi bïjre, Varangeristie.

Ørnulf Vorren båeries vijremevuekiej bïjre soptsese, mijjieh aaj væhtah eatnamisnie vuejnebe mah båeries boelvijste baatseme. Programmesne aaj vuejnebe guktie maahta vïnhtsem goelkine doengedh.