Biejjien nïejte

Maanagærja Biejjien nïejten bïjre, åarjelsaemiengïelesne.

Dennie saemien jaahkosne Biejjie dïhte åajvahkommes. Biejjie sov nïejtem saemiej gåajkoe seedti, juktie saemide leeredh guktie bovtsigujmie barkedh.

Alits dan båeries sjïdteme, guktie bïegke daelie aelkieminie tjaebpies, tjeakoes vuelieh joejkestidh. Lïereminie hov aaj guktie edtja nåejtine sjïdtedh, mohte tjoevere aaj mïnnedh vijredh. Dellie biejjiennïejtem råaka, gie sutnjien vuesehte guktie edtja bovtsh deemedh.

Ingrid Jangaard Ousland guvvide guvviedamme jïh Maja Lisa Kappfjell gærjam åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.