Biejjien baernien såångedimmiemehkie

Soptsese saemiej maadtoen bïjre.

Guhkiem daan åvtelen Biejjien baernie jielieminie. Biejjien baernien eatnamisnie eah lin nïejth, ij lij akte gænnah. Dannasinie sïjhti mïnnedh jïjtsasse gujnem gaavnedh. Biejjien baernie gåhkese vöölki, Bïejjien jïh Asken jillelen, dubpelen dom Noerhtenaestiem vïnhtsine sïglen feeli Jeahnaj eatnamasse. Dubpene jeahnagånkan nïejtine gaavnesje jïh dïhte sæjhta satnem dåeriedidh bååstede. 

Gærjesne åarjel- jïh daaroen teekste loevt-sæjraj tjåadtjoen.