Biejjiegeajnoe 1

Voestes daltese lïerehtimmiegærja religiovne-, jielemevuajnoe -jïh etihke faagesne.

Gærja lea åasa lïerehtimmiegærjaraajrosne Biejjiegeajnoe mij lea religiovne-, jielemevuajnoe - jïh etihke faage.
Daate gærja lea 1.-4.klaassese maadtskuvlen learoehkidie sjïehtesovveme jïh lea KL-06:n mietie.
Gærjesne maahtah ovmessie almetji, religiovni jïh jielemevuajnoej bïjre lohkedh, jïh aaj guktie lea båajhtode jïh staaran dåemiedidh.