Biejjiegeajnoe 4 - Religijovne, jïelemevuajnoe jïh etihke

Learoegærja religijovne-, jielemevuajnoe- jïh etihkefaagesne, 4:de klaassese.

Biejjiegeajnoe 4 gærja religijovne-, jielemevuajnoe- jïh etihkefaagesne. Learohkegærja lea LM06S’n ulmide sjïehtesjamme. Daennie gærjesne maahtah vielie almetji, soptsesi, jaahkoej jïh jielemevuajnoen bïjre lohkedh, mij lea reaktoe jïh mij lea båajhtede.