Beowulf - dïhte staalehke alma

Dïhte beagkoes tjihtese staalehke alman bïjre "Beowulf" saemien soptsesovveme.

"Beowulf" akte dejstie Noerhte-Europan båarasommes soptsesijstie. Daelie åarjelsaemiengïelesne soptsesåvva jïh mij maanide noeride sjïehteldahkesne. 

"Beowulf" sån 700-låhkoen tjaalasovvi, jïh soptsese sån dehtie seamma vaajese-baeleste goh "Yngligesagaen" jïh soptsesh "Sigurd Fåvnesbane"n bïjre.