Alta-Kautokeinovassdraget

Sijjen bïjre, Altan Guovdageaidnun gaskem.

Gærja veele eatnemem jïh sijjide Altan Guovdageaidnun gaskem buerkeste. Åadtjoeh aaj dajven histovrijen bïjre lohkedh. Tekste daaroengïelesne jïh guvvieh jeanoem, loesegöölemem, saemide, eatnemem jïh dajvem vuesiehtieh.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.