Aigine Lavra

Aigine Lavra lea rovmaane maanide jïh noeride.

Aigine Lavra gielteges jïh voejkenas fealadadtemasse båeries saemie aejlies sæjjan vualka. Nåejtie Áhtoš-Ánde jïh Aigine Lavra jatnoeh vaerieh bijjelen girtijægan jïh vuemie mietie mearoen gåajkoe.