Åarjelsaemien foneemeteeste

Åarjelsaemien foneemeteeste.

""

Åarjelsaemien foneemeteeste lea gïeletjoejepryövoe, mij maanaj gïeletjoejh goerehte. Lissine, skååringegihpe aaj gååvnese.