Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja

Baakoegærja åarjelsaemien learoegærjan tjaelemevuekien mietie tjaalasovveme mejtie Saemien gïelemoenehtse jaepien 1976 dåhkasjehti.

Åarjelsaemien-daaroen baakoegærjesne gaajhkh åarjelsaemien smaaregh meatan mejtie   almetjh dejpeli Helgelaantesne jïh åarjese nöörjen bielesne jïh Upmejen jeanoste Sveerjen bielesne soptsestin.

Aaj digitaalegærjine Nasjonalbibliotekesne.