Åarjel-saemien 2

Barkoegærja mij mubpede Åarjel-Saemien gærjese sjeahta.

Daate lea barkoegærja lohkemegærjese Åarjel-saemien 2. Daennie gærjesne låhkoej bïjre lierieh, substantijvi dovne aktengiertien jïh gelliengiertien bïjre luhkieh, jïh aaj guktie verbh syjjedh.
Laahkoej bïjre aaj åadtjoeh lohkedh.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.

Jeatjah learoegærjah daennie raajrosne:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6