Samisk kultur och naturmedicin

Filme lea eatnemen beapmoej bïjre.

Filme lea saemien beapmoevuekiej bïjre jïh beapmoej bïjre mah eatnamisnie gaavnebe. Filme 6 boelhkh åtna:

  • Aalkove
  • Moerh
  • Muerjieh
  • Sjædtoeh deavesne
  • Jeatjah sjædtoeh
  • Goebperh jïh jåartabuvrie