Laadtegh Finnmarken guevtielisnie.

Laadtege lea akte dej byögkelommes muerjieh maam utnebe.
Embedded video
nrk

Dah pluevine jïh lapsoes skåajjabetnine stoerre åasa laantesne gååvnoeh, mohte jeenemes laadtegh lea Noerhte-Nöörjesne.