Ante

Tv-raajroe saemiebaerniem Anten bïjre, jïh sov leah dåeriesmoerh daaroen skuvlesne Guovdageaidnusne sjïehtelovvedh. Tv-raajroen voestes saadtege lij 1975.
Embedded video
nrk