Stedsnavn

Saemien jïh daaroen sijjienommh.

Daate læstoe sijjienommide vuesehte mah leah gærjaraajrosne Samisk skolehistorie nuhtjeme.