Siebriedahkefaage

Daajroe-pryöve åarjelsaemien daajveste.

Pryövh maam dijjieh daejrede, baakoej, histovrijen, siebriedahkefaagen, eatnemen jïh kultuvren bïjre åarjelsaemien dajveste. Gyhtjelasside annje daaroengïelesne. Rïektes vaestiedassh daesnie gååvnesieh.