Sátnegirjjáš - báhkogirjásj - baakoegærjetje - samisk lommeparlør

Låammegærjetjem åarjelsaemien, julevsaemien jïh noerhtesaemien gïelesne.

Bilde av lommepalør

Gïelekampanjen sjïekenisnie «Saemesth munnjien» lea låammegærjetjem bæjhkoehtamme aarkebiejjien baakoejgujmie jïh jiehtegigujmie dovne noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelesne.