Sáme vierrega lävvludis

Saemien nasjonaalelaavlome pihtesaemiengïelesne.

Isak Saban dikte "Same soga laula" (1906) mij Olve Utne pihtesaemiengïelese jarkoestamme 2022.