Guvviebaakoelæstoe: mearoe

Guvviebaakoelæstoe: mearoe.

Plakat med bilder av natur og dyr i fjæra.

Plakaate baakoej- jïh guvviejgujmie, mij vuesehte dyjrh jïh aath mah mearosne jïh gaedtesne leah. Baakoelæstoe aaj gååvnese, mij ovmessie vïnhtsh jïh skïhph buerkeste.