Guvviebaakoelæstoe: mearoe

Guvviebaakoelæstoe: mearoe.

Plakaate baakoej- jïh guvviejgujmie, mij vuesehte dyjrh jïh aath mah mearosne jïh gaedtesne leah. Baakoelæstoe aaj gååvnese, mij ovmessie vïnhtsh jïh skïhph buerkeste.