Joekehth noerhtesaemien

Programme mah noerhtesaemien baakoeh jïh tjaalegh joekehte.

Programme baahkoeh jïh raajesh gaskeviermesne joekehte. Maahtah tjaalegem programmesne tjaeledh jïh programme dam tjaalegem dutnjien joekehte. Jis veeljh "Atte buot analysaid" -Gi alle analyser, dellie programme gaajhkh ovmessie joekehtimmieh tjaalegistie vuesehte,  jis "Disambiguere" veeljh, dellie programme barre dam joekehtimmiem vuesehte, mij raajese sjeahta.