IPCA-goerehtalle gaskesadtemevuekiej bïjre

Goerehtallemedïrrege almetjidie stoerre gaskesadtemetsagkesigujmie.

Statpeds hefte med tittel IPCA, med fargerik illustrasjon.

IPCA lea goerehtallemedïrrege mij uvtemes lea almetjidie stoerre gaskesadtemetsagkesigujmie, mah kråahpeles, åvtegïeleldh buektemevuekieh utnieh goh jïjtjereerije buektemevuekieh. Goerehtallemedïrrege PDF-fijline gååvnese, dovne daaroen, noerhte-, julev- jïh åarjelsaemiengïelesne gååvnese. Maahta dejtie Statpeden gaskeviermiesæjreste veedtjedh.

Lohkh vielie Statpeden sæjresne, goerehtallemedïrregen bïjre noerhtesaemiengïelesne daesnie.

Lohkh vielie Statpeden sæjresne, goerehtallemedïrregen bïjre julevsaemiengïelesne daesnie.

Lohkh vielie Statpeden sæjresne, goerehtallemedïrregen bïjre åarjelsaemiengïelesne daesnie.