Gaaltije

Gaebpien Gåstan darjome tjihtesh goh tjoejegærja.

«Gaaltije» lea tjoejegærja Gaebpien Gåstan tjihtesijstie. Jïjtjehke gærja «Gaaltije» bööti jaepien 1987, dillie lij voestes heevehtstjaaleldahke åarjelsaemien. Tjoejegærjam Nanni Westerfjeld jïh Kjell Appfjell lohkeme.

Dah tjihtesh saemien identiteeten jïh dovletjen bïjre jïh magkeres dïhte gieriesvoete dovne vaeride jïh almetjidie.