Daaroen - julevsaemien baakoegærja

Digitaale daaroen - julevsaemien baakoegærja.

Daelie lea Anders Kintelen julevsaemien - daaroen - julevsaemien baakoegærja gaskeviermesne, jïh datne maahtah ovmessie baakojde ohtsedh.