Aellieh miedtieh mov vööste

Redd Barnan animasjovnefilme Kroppen er din, saemiengïelesne.

Nöörjen animasjovnefilmh maanide rastaj jïh seksiebieliemiedtemen bïjre. Raajroe 5 boelhkh åtna jïh leah noerhtesaemien- (sesong 1), julevsaemien- (sesong 2) jïh åarjelsaemiengïelesne (sesong 3).

  1. Alaarmetelefovne
  2. Kråahpem lea dov
  3. Nöörjen laakeh
  4. Bïlledh
  5. Ij gåessie gan dov fåantoe