Juekeme jeenebh ööhpehtimmiem vadta

Juekeme lea hijven. Jeenemes dejstie maam manne damtem leah aavosne gosse gååvnese gie akth maahtoem maehtieh juekedh.
Dah gïeh barkoem juekieh ånnetje aelkebe mijjese darjoeh gosse åssjalommesh jïh barkoeh juekieh, ij daarpesjh aalkovistie aelkedh. Juekeme dorje guktie mubpesth maahta nuhtjedh jïh aaj evtiedimmie lea iemie aarkebiejjide. Manne aavosne dah almetjidie gïeh lea aavojne mïelesne åssjalommesh jïh barkoeh mannine juakeme. Gosse joe gååvnese naaken væjkele juekejijh , man åvteste dellie daarpesjem buerebe sjïdtedh? Juekeme lea naakenidie dïhte beagkoes goevtesmoeremïjle. Mannasinie nemhtie lea? Juekeme jienebe ektiebarkoem vadta. Jienebe ektiebarkoe buerebe lohkehtimmiem vadta. Jis juakam dellie viehkehtem. Dellie jïermestem, man åvteste manne gaskeviermiekultuvrem jïh juekemekultuvrem åtnam maam ij leah dan mietie? Manne jïjtjemse gihtjem man åvteste „lyjhkeme“ – båaloem Facebookesne dan stoerre nænnoestimmiem åtna? Dïhte aelhkie nuhtjedh, jïh jeenemes dejstie gieh Facebookesne daam båaloem naan aejkien nuhtjieh. Maahta nemhtie årrodh; veanhtoe lea onne jïh vïtnedimmie dan stoerre? Im raaktan daejrieh, leam tjetskehke vielie dam bïjre lïeredh. Åtnam naaken åssjalommes dan bïjre. Gieltegisnie sïjhtem daejredh jis jïejkedsvoete, leajrasjevoete jïh aeblehtsvoete leah dïhte maam mijjieh veerremes nåajardahta. Dannasinie sïejhme polle mov bloggese bïejim. Pollen nomme „ Mannasinie ibie juekieh?“ '''Aebletjevoete jïh jiejkedsvoete leah dejstie veerremes vestiefaamoe.''' Mov gïehtjedimmesne lea aebletjevoete mij jeenemes vitnie. Hijven mubpie sæjjan båata „Im raaktan daejrieh jis manne maam akth åtnam juekedh“. Gaavnedimmesne mov aarvehts jååhkesje. Dïhte bööremes jienebelåhkoe sæjhta jeatjabidie galka juekedh, dah hijven åtna dej jeatjabidie barkoej åvteste, mohte eah sijhtieh jïjtje maam akth darjodh. Ij leah hijven vååjnoe. Gæjhtoe gaajhkesidie gïeh leah vaestiedamme. Maam edtja destie vaestiedassijste jïermestidh? Mejtie juekeme prosjekth ij nååhtedh gænnah. Hævvi leah gellieh gïeh sijhtieh juekedh, mohte barkoej steerieh dan åvteste jiejkieh. Akte lohkije gaaj murreds lahtestimmiem tjeeli. Satne tjeeli: „Manne dïsse jïejkem daam leam jïjtje dorjeme lea hijven?!“ Jienebe tjaala..... „Manne vïenhtem lea aelhkie ij jïjtjemse jaehkedh, jïh manne varki jïermestem ij gujht manne maam akth jeatjabidie juakam mij seamma aamhtesem ööhpehtehtieh. Daejtie åssjalommes vïenhtem lea vihkeles jeatjahtehtedh, gosse gaajhkesh hov fïere guhten vuekiem åtna jïh lohkehtimmiem vuesiehtidh. Jis mijjieh væjkalåbpoe sjïdtebe juekedh, vïenhtem kvaliteetem mijjen barkojste buerebe sjædta. Dellie maehtebe orre jïh vihkeles vuajnoeh åadtjodh – maam maehtiejibie jïjtjen lohkehtæmman utnedh. Kaanne aaj maahtoe juekeme maahta skreejredh orre lohkehtimmien vuekie vedtedh, jïh daerpies jeeredidie, mij aaj jïjtjemse jïh learoehkidie skreejredh.“ Daate lahtestimmiem vihkeles tsiehkieh utni man bïjre vitnie gosse juaka. Vitalitete, orrestehteme jïh evtiedimmie leah iemie sjædta dej byjresinie gusnie sïejhme juekedh. Mijjen klaassetjïehtjelh dagkeres vitamijne stratjkehte daarpesjieh. Aellieh mah eavedh aeblehtsvoetene. Jis gaajhkh ånnetje juekieh dellie juekemeprosjekte gååhkese jåhta. Datne ånnetje maahtah darjodh. Aellieh mah nåakelaakan jïjtjen bïjre ussjedidh, baajh datnem tjöödtjestidh. Jieleme dan åenehks, jielemen daelie lea – daelie mijjieh jieliejibie, daelie maehtiejibie juekedh. Daelie maehtebe vitamijne stratjkehten mijjen siebriedahkese vedtedh. Jis manne ånnetje darjoem, jïh datne ånnetje darjoeh, dellie varkebe dahkoe båetiejibie! Daam manne daajram, jienebe lohkehtimmie jïh jienebe ektiebarkoe sjædta jis juekiejibie. Ij daarpesjh dan jïjnjem årrodh. Gellie johketjistie stoerre jeanoem sjædta. Naan aejkien lea onne milimeterem nuekies. Gaajhkesh tjoeverin jïjtjemisnie aelkedh. Jïh jis jïjtjemisnie aalka dellie hijven sjædta! '''Bonuse juekiejidie''' Manne dallah damtem manne vitnem gosse juakam: jis leam buerebelaakan vïenhteldihkie maahtose dellie dïhte bööremes. Manne jïjtjemse staerestem guktie edtja buerie tjaalegh sjïdtedh gosse jeatja edtjieh mov paehpieridie lohkedh. Jïh damtem dïhte lea buerie åssjalommes guktie maahtam jïjtsh juekemem bïjre ussjedidh. Im manne jeatjabidie voestegh dïedtem vaeltieh, manne voestegh jïjtjemse dïedtem vaaltam. Jis jeatja maam akth destie åadtjoeh, dellie hijven bonuse munnjan sjædta. Dåeriedidie jïh jiehtede „jaavoe“ evtiedæmman jïh ektiebarkose. Edtjh vuejnedh bonuse destie åadtjoeh.