TOSP- tospråklighetsprøve

TOSP- tospråklighetsprøven finnes på nord-, lule- og sørsamisk.

TOSP-prøven er ment som et hjelpemiddel til å vurdere elevenes ferdigheter på tre områder i deres språklige og kognitive utvikling: begrepsforståelse, ordforråd og leseferdighet.

Kartleggingsmateriellet skal gi skolen og lærerne sikrere holdepunkter for en faglig vurdering av elevenes utvikling, og vil bidra til en mer effektiv planlegging og tilrettelegging av undervisningen for enkeltelever.

En fordel ved TOSP-prøven er at den antageligvis vil gjøre det lettere for lærerne å se utviklingen i elevenes to språk, som utvikling av et ”helhetlig verbalt repertoar”. Dette framfor å se på dem som to adskilte språksystemer.

TOSP kan brukes på 4 forskjellige måter. Den kan blant annet brukes for å kartlegge elevenes dominante språk ved tilrettelegging av opplæring for enkeltelever. Prøven kan også brukes som et redskap for å vurdere om elevens faglige vansker skyldes et generelt svakt utviklet begrepsapparat, eller et mangelfullt ordforråd på norsk. Elever som skårer svakt både på morsmålsprøven og norskprøven, vil vanligvis ha behov for begrepsopplæring. Elever som klarer seg bra på sitt dominante språk, men svakt på andrespråket, vil ha behov for å videreutvikle sitt ordforråd på dette språket.

 TOSP-prøven er gratis for skolene ved gitte forutsetninger. Dette gjelder bl. a. distribusjon av prøven.

 

Prøvene kan bestilles fra Senter for samisk i opplæringen ved Samisk høgskole, Hánnoluohkká 45, N-9520 Kautokeino, eller via e-post: lohkanguovddas@samiskhs.no