Mearra - Lufuohttabivdu

Čuovvut guollebivdiid Lufuohttabivddus.

Oaidnit mo bivdet áhpedorski. Mearra-ráiddus leat čuovvovaš girjjit: Mearra, stuoragirji. Mearra 1, Meađđemis guollin ja Mearradoallu (guokte goabbatlágan girjji). Mearra 2, Snoraldatnuohttun ja Lufuohttabivdu (guokte goabbatlágan girjji). Inger Eline Eira Buljo lea jorgalan girjjiid davvisámegillii.